Web Designer

Wojsko Polskie - forum wojskowe

Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Informacje o procedurach przyjęcia do Wojska Polskiego

Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Postprzez kajeczka piątek, 19 grudnia 2008, 19:13

Prawa i obowiazki szeregowego zawodowego

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOśCI PIENIĘŻNE.


uposażenie szeregowego zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia;


stanowiska szeregowych zawodowych mają przyporządkowaną grupę uposażenia U-1. Od 1 stycznia 2005 roku stawka uposażenia w tej grupie wynosi ok. 1.600 zł brutto. Otrzymywanie dodatków jest uzależnione od rodzaju stanowiska lub jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową oraz od stażu służby;


prawo do uposażenia powstaje z dniem rozpoczęcia przez szeregowego zawodowego pełnienia zawodowej służby wojskowej;


szeregowi zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:


zasiłki na zagospodarowanie jeżeli po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, po objęciu stanowiska służbowego, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym


dodatkowe uposażenie roczne jeżeli pełnił służbę w danym roku przez co najmniej sześć miesięcy kalendarzowych


nagrody w szczególności w związku z przejawieniem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza obowiązującym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie trudnych


zapomogi w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych (na pisemną prośbę szeregowego zawodowego do dowódcy jednostki wojskowej drogą służbową)


nagrody jubileuszowe po określonej liczbie lat czynnej służby wojskowej( po dwudziestu latach 75%, po dwudziestu pięciu latach 100%, po trzydziestu latach 150%, po trzydziestu pięciu latach 200% i po czterdziestu latach 300%


należności za podróże i przeniesienia służbowe przeniesionemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej w innej miejscowości albo skierowanemu do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania


raz w roku gratyfikacje urlopową dla szeregowego, małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu, w wysokości nie niżej niż 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego na każdą z tych osób


dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego


należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa


należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;


szeregowi zawodowi otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:


dodatek specjalny za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej
dodatek służbowy za pełnienie zawodowej służby wojskowej w określonych jednostkach wojskowych
dodatek za długoletnią służbę wojskową


w okresie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby, skierowania na naukę do szkoły wojskowej, niewojskowej lub kurs, szeregowemu zawodowemu przysługuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne na stanowisku służbowym ostatnio zajmowanym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokości


w przypadku korzystania z urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym członkiem rodziny przysługuje 75% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość, oraz inne należności pieniężne


za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności żołnierz zawodowy traci prawo do 1/30 części miesięcznego uposażenia. Jeżeli żołnierz pobrał już uposażenie za ten czas, odpowiednią kwotę uposażenia potrąca się przy najbliższej jego wypłacie


wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym szeregowy zawodowy pozostaje


uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. Są one płatne bezpośrednio do rąk żołnierza lub mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej ( na konto żołnierza), na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem i szeregowym zawodowym


prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym szeregowy zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej


szeregowemu zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa w wysokości 100% po roku służby, 200% po pięciu latach służby, 300% po dziesięciu latach służby kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby


do okresu zawodowej służby wojskowej, dla celów obliczenia odprawy zalicza się okresy nieprzerwanej czynnej służby wojskowej. W przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego przez szeregowego zawodowego w czasie trwanie kontraktu przysługuje 50% kwoty odprawy


wysokość odprawy, o której mowa w pakt 13, ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad 10 lat nie więcej jednak niż 600%


żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, w tym pełnionej nadterminowo przyjmowanym do zawodowej służby wojskowej, nie przysługuje odprawa przewidziana dla żołnierzy kończących zasadniczą służbę wojskową


szeregowemu zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługują następujące świadczenia pieniężne:


przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. świadczenie to przysługuje szeregowemu zawodowemu, który pełni nie przerwanie zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej piętnastu lat lub został zwolniony w skutek rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego korpusu szeregowych zawodowych albo likwidacji stanowiska służbowego, które żołnierz zajmował, a brak było możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe, a ponadto świadczenie to przysługuje w przypadku orzeczenia przez wojskową komisje lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolności została spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstała w związku ze szczególnymi warunkami służby,


ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata,


dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby,


zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska,


gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze służby,


zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości.
ZAKWATEROWANIE.

zasadniczymi kryteriami uwzględnianymi przy kwaterowaniu szeregowych zawodowych są:
możliwości kwaterunkowe w jednostce wojskowej,
stan rodzinny szeregowego zawodowego,
możliwości kwaterunkowe w garnizonie;podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są:


wspólne kwatery stałe na terenie jednostek wojskowych, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE);
kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostek wojskowych, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE)


zasady kwaterowania szeregowych zawodowych:


w jednej izbie żołnierskiej zakwaterowanie 4 żołnierzy,
węzeł sanitarny dla 1-2 izb żołnierskich,
wspólne pomieszczenie kuchenne, podręczna pralnia oraz palarnia,w przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:


w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE)
w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej, z rodziną (ODPŁATNIE);szeregowy zawodowy może mieszkać w domu (mieszkaniu), w którym zamieszkiwał przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej;


za członków rodziny szeregowego zawodowego, na potrzeby zakwaterowania, uznaje się małżonka, dzieci własne lub przysposobione oraz inne osoby wobec których obciąża żołnierza obowiązek alimentacyjny, wynikający z przepisów prawa lub orzeczenia sądu.UMUNDUROWANIE.

szeregowym zawodowym przysługuje umundurowanie i wyekwipowanie według norm i należności przewidzianych dla podoficerów zawodowych, określone w rozporządzeniu Ministra narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych;


uzupełnienie zużywanego umundurowania i wyekwipowania nie wydanego w naturze następuje na koszt żołnierza w ramach równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie;
szeregowym zawodowym, tak jak pozostałym żołnierzom zawodowym przysługują następujące bezpłatne usługi:


kąpiel w rejonie pododziału np. po zajęciach,
pranie umundurowania polowego i specjalnego,
naprawa uszkodzonego umundurowania polowego i specjalnego,
naprawa obuwia polowego i specjalnego.WYŻYWIENIE.

żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w korpusie szeregowych zawodowych żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów żywienie kadry lub kasyn wojskowych;


bezpłatne wyżywienie przysługuje szeregowym zawodowym:


w czasie:
ćwiczeń w garnizonie i poza garnizonem,
przebywania w poligonach,
udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenie wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu
pełnienia służb dyżurnych i wartskierowanym na szkolenie do miejscowości nie będącej ich miejscem zamieszkania w dniach przebywania w tej miejscowości,


odbywającym podróż służbową wspólnie z żołnierzami pełniącymi zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzami rezerwy lub kandydatami na żołnierzy zawodowych albo konwojującym tych żołnierzy do innego garnizonu,


będącym sportowcami wojskowymi, np. podczas przygotowania się do zawodów sportowych i podczas ich przebiegu,


wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych przed wyjazdem w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.


Urlopy.

szeregowy zawodowy otrzymuje corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sześciu dni roboczych


pełniący zawodową służbę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia otrzymuje corocznie w zależności od ustalonego w odrębnych przepisach stopnia szkodliwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
pięciu dni roboczych przy pierwszym stopniu szkodliwości;
siedmiu dni roboczych przy drugim stopniu szkodliwości;
dziesięciu dni roboczych przy trzecim stopniu szkodliwości;
piętnastu dni roboczych przy czwartym stopniu szkodliwości;


szeregowemu zawodowemu może być udzielony urlop:
krótkoterminowy, w drodze wyróżnienia, w wymiarze od 3 do 7 dni, łącznie do 10 dni w ciągu roku,
zdrowotny w wymiarze do sześciu miesięcy,
okolicznościowy w wymiarze jednorazowo nie dłuższym niż pięć dni roboczych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach szeregowemu zawodowemu, który wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny (małżonka, dzieci i rodzice) i nadal opiekę tę musi sprawować, może być udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do dziesięciu miesięcy,
szkoleniowy – skierowany przez właściwy organ na naukę, któremu udzielono pmocy finansowej w związku z pobieraniem nauki;


szeregowemu zawodowemu kobiecie będącej w ciąży i po porodzie przysługuje urlop macierzyński na zasadach i w wymiarze określonym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póĽn. zm.)


dowódca jednostki wojskowej w której szeregowy zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, udziela szeregowemu zawodowemu urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przysługującego w danym roku kalendarzowym, na podstawie planów urlopów;
szeregowego zawodowego można odwołać z urlopu wypoczynkowego, a także wstrzymać udzielenie mu urlopu w całości lub w części z ważnych względów służbowych. Termin urlopu może być przesunięty na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany ważnymi względami;


odwołanie szeregowego zawodowego z urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia takiego urlopu może dokonać dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe. Żołnierzowi w takim przypadku przysługuje zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu. O zwrocie kosztów orzeka dowódca jednostki wojskowej, na wniosek szeregowego zawodowego.
Uprawnienia do przejazdów.

służbowych:
szeregowy zawodowy odbywa krajową podróż służbową środkiem transportu określonym przez dowódcę jednostki wojskowej w poleceniu wyjazdu służbowego;
przejazd środkami transportu kolejowego odbywa każdym rodzajem pociągu w klasie drugiej, przy czym w uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na przejazd w klasie pierwszej;
zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje;


raz w roku do wybranej miejscowości:
szeregowemu zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do bezpłatnego przejazdu raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem;
przejazd środkami transportu kolejowego odbywa się w drugiej klasie pociągu pośpiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego;
w razie nie wykorzystania przysługującego przejazdu szeregowy zawodowy oraz małżonek i dzieci pozostający na jego utrzymaniu, otrzymują zryczałtowany ekwiwalent pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu pociągu pośpiesznego na odległość jednego tysiąca kilometrów, z uwzględnieniem przysługującej klasy pociągu i posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych;


do miejsca zamieszkania członków rodziny:
szeregowemu zawodowemu korzystającemu z zakwaterowania tymczasowego i posiadającemu małżonka lub dzieci pozostające na jego utrzymaniu, przysługuje raz w miesiącu prawo do bezpłatnego przejazdu do miejsca zamieszkania tych osób i z powrotem;
przejazd środkami transportu kolejowego przysługuje w klasie drugiej pociągu pośpiesznego. Jeżeli lokalne warunki odbycia przejazdu to uzasadniają, właściwy dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na przejazd w klasie drugiej pociągu ekspresowego.
świadczenia zdrowotne.

szeregowemu zawodowemu oraz jego rodzinie przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;


szeregowemu zawodowemu przysługują bezpłatne badania profilaktyczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Tryb funkcjonowania wojskowej służby medycyny pracy określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służb medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;


bezpłatnymi badaniami lekarskimi i szczepieniami profilaktycznymi objęci są szeregowi zawodowi kierowani do służby poza granicami państwa. Natomiast powracający do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa, objęci są bezpłatnymi badaniami lekarskimi, z możliwością skierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne.
Obowiązki szeregowego zawodowego.

szeregowy zawodowy w czasie wykonywania zadań służbowych jest obowiązany do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych;


szeregowy zawodowy jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje niejawne, z którymi zapoznał się podczas lub w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, w tym również informacje stanowiące tajemnicę innego państwa chronioną na zasadzie wzajemności na podstawie zawartych umów międzynarodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej, jak i po zwolnieniu z niej;


szeregowemu zawodowemu nie wolno, bez zgody dowódcy jednostki wojskowej w której zajmuje stanowisko służbowe, podejmować pracy zarobkowej poza jednostką wojskową;


szeregowy zawodowy nie może wchodzić w skład organów spółek, innych przedsiębiorstw oraz fundacji;


w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej szeregowemu zawodowemu nie wolno:
być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego , stanowiących sobie cele polityczne,
brać udział w zgromadzeniach o charakterze politycznym
prowadzić działalności politycznej;


pakt 5 b. nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami do władz państwowych i samorządowych. Szeregowym zawodowym uczestniczącym w takich zgromadzeniach nie wolno nosić umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych;


szeregowy zawodowy nie może tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych;


szeregowy zawodowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;


szeregowy zawodowy jest obowiązany poinformować pisemnie dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe, o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach nie związanych z zawodową służbą wojskową.


wymiar czasu służby szeregowego zawodowego jest określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych oraz czasu służby żołnierzy zawodowych.
kajeczka
Starszy kapral
Starszy kapral
 
Posty: 33
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 19:26Jak wyglada praca bedąc zołnierzem zawodowym

Postprzez kowal0310 środa, 7 stycznia 2009, 20:49

Mam takie pytanko czy moze mi ktos pomóc i powiedziec mi jak wyglada praca przyjmując sie do korpusu starszych szeregowych? czy to sa normalne godziny pracy czyli 8 godzin i słuzby. czy cały dzien siedzi sie na koszarach? tak jak w sluzbie zasadniczej?
kowal0310
Szeregowy
Szeregowy
 
Posty: 4
Dołączył(a): środa, 7 stycznia 2009, 20:21

Re: Jak wyglada praca bedąc zołnierzem zawodowym

Postprzez www.wojskowe.info czwartek, 8 stycznia 2009, 19:56

Pracuje się od 7.30 do 15.30 jeśli chodzi o czas pracy (czyli 40 godzin w tygodniu). Oczywiście są wyjątki jak służba dyżurna, która jest całodobowa lub wyjazd na poligon. Jeśli wykonuje się zadania służbowe przekraczające normę czasu, to godziny o które ta norma została powiększona zostają "oddane" godzina za godzinę. Kolokwialnie mówiąc jeśli nazbierasz 8 nadgodzin, to możesz wnioskować do przełożonego o dzień wolny. Jest jeszcze takie zagadnienie jak 48 godzinny tydzień pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym, ale to co napisałem powyżej jest stosowane.
www.wojskowe.info
Marszałek
Marszałek
 
Posty: 490
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 21:54

Re: Jak wyglada praca bedąc zołnierzem zawodowym

Postprzez kiki01234 poniedziałek, 12 stycznia 2009, 14:26

A jak to jest z misjami i przeniesieniami do innej jednostki? Czy jak jest decyzja ze dana brygada ma jechac na misje, to kazdy musi, czy mozna sie nie zgodzic jak sie ma rodzine?
No i jak czesto oni moga przenosic? Raz na pare lat czy jak jest taka potrzeba to co chwila?
Aha i jak by sie moj maz zdecydowal zostac zawodowym zolniezem to jak dlugo by czekal na mieszkanie? Z reszta czytalam ostatnio gazecie, ze wojsko bedzie ponoc dawac kase na kupno sobie mieszknia? Jak to faktycznie jest?
kiki01234
 

Re: Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Postprzez arturcki piątek, 14 stycznia 2011, 21:11

Witam , chciałbym się dowiedzieć jak to jest z wyżywieniem żołnierzy zawodowych z korpusu szeregowych, podpisując kontrakt (20.01.2009) byłem zapewniany o bezpłatnym zakwaterowaniu i wyżywieniu . Było wyżywienie ale tylko przez kilka miesiecy czyli jak teraz nie ma to należy sie równoważnik pieniężny ??
arturcki
Szeregowy
Szeregowy
 
Posty: 1
Dołączył(a): piątek, 14 stycznia 2011, 21:02

Re: Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Postprzez www.wojskowe.info czwartek, 26 maja 2011, 05:27

W 2010r. wprowadzono płatne wyżywienie, czym samym przestano wypłacać równoważnik finansowy w zamian za wyżywienie.
www.wojskowe.info
Marszałek
Marszałek
 
Posty: 490
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 21:54

Re: Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Postprzez www.wojskowe.info czwartek, 26 maja 2011, 05:33

Jeśli Twój stan zdrowia jest nieodpowiedni do wyjazdu na misje, to nikt Cię tam siłą nie zaciągnie. A co do mieszkania to zależy to garnizonu w jakim się służy. W dużych miastach na mieszkanie trzeba czekać długo, w małych można dostać szybciej. Jest też inne wyjście a nazywa się - równoważnik finansowy za nieprzyznanie mieszkania. Jeśli nie chcesz czekać na mieszkanie, to co miesiąc WAM wypłaca Ci pieniądze za to że go nie masz. Popytaj w WAMie o dokumenty jakie trzeba złożyć.
www.wojskowe.info
Marszałek
Marszałek
 
Posty: 490
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 21:54

Re: Szeregowy Zawodowy - prawa i obowiazki

Postprzez www.wojskowe.info czwartek, 26 maja 2011, 05:35

Obecnie istnieją różne sposoby pozyskania mieszkania dla żołnierza:
1. W zwykłym trybie - złożenie wniosku i czekanie w kolejce (nikt nie wie ile)
2. Wynajem mieszkania - za które płaci WAM.
3. Równoważnik finansowy za nie przyznanie mieszkania. - co miesiąc
www.wojskowe.info
Marszałek
Marszałek
 
Posty: 490
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 21:54


Powrót do Praca w Wojsku Polskim

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 0 gości