Procedura przyjęcia do NSR

Poniżej dokładna procedura przyjęcia do NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH (NSR).

Zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontaktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.).

etap 1:
Zdecyduj
Informacji o tym jak przebiega kwalifikacja do NSR otrzymasz w każdej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (wykaz WKU). Listę stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych możesz znaleźć w wyszukiwarce NSR na stronie: http://szukajnsr.mon.gov.pl/ oraz http://szukajnsr.wp.mil.pl/
etap 2:
Spełnij wymagania
Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy, i spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o kontrakt w Narodowych Siłach Rezerwowych:
 • obywatelstwo — obywatelstwo polskie,
 • karalność — niekarany sądownie,
 • wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne — dla stanowisk szeregowych,
  • co najmniej średnie — dla stanowisk podoficerskich,
  • wyższe — dla stanowisk oficerskich,
 • kwalifikacje — odpowiednie do wymagań na stanowisku służbowym (np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii dla stanowiska kierowcy)
etap 3:
Złóż wniosek
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Do wniosku załącza się:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie lub zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki w przypadku jej trwania,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectw pracy,
 • uwierzytelnioną kopię poświadczenia bezpieczeństwa,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu — dotyczy osób zatrudnionych,
 • uwierzytelnione kopie dokumentów poświadczających uprawnienia specjalistyczne.
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po weryfikacji wniosku, umożliwi zapoznanie się z przepisami regulującymi problematykę NSR oraz skieruje Cię do jednostki wojskowej na kwalifikacje.
etap 4:
Przejdź kwalifikacje
Na kwalifikację w jednostce wojskowej składa się:
 • rozmowa kwalifikacyjna: obejmuje weryfikację pod względem:
  • specjalności wojskowej — poprzez sprawdzenie czy posiadana specjalność wojskowa jest tożsama ze specjalnością wojskową stanowiska o które się ubiegasz.
  • wykształcenia:
   - poprzez sprawdzenie czy posiadane wykształcenie jest zgodne z wymaganiami,
   – co najmniej gimnazjalne — dla stanowisk szeregowych,
   - co najmniej średnie — dla stanowisk podoficerskich,
   - wyższe — dla stanowisk oficerskich,
  • stopnia wojskowego — sprawdzeniu podlega stopień wojskowy jaki posiadasz.
 • test sprawności fizycznej:prowadzony jest według tych samych zasad co roczny sprawdzian sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych według norm z kolumny nr 5.
 • test dotyczący wiedzy w danej specjalności wojskowej na temat wiedzy fachowej na danym stanowisku (np. dla stanowiska: radiotelefonisty — kilka pytań z obszaru łączności itp.)
Dowódca jednostki wojskowej informuje Wojskowego Komendanta Uzupełnień o pozytywnie zakończonej kwalifikacji.
etap 5:
Wykonaj badania lekarskie
Właściwa dla adresu zamieszkania Wojskowa Komenda Uzupełnień skieruje Cię do:
 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. W TWKL kandydat otrzymasz kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej TWKL sporządza orzeczenie lekarskie, które przesyła do WKU. Procedura taka trwa około 2 tygodnie. UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych, czyli szeregowi testów psychologicznych mających na celu sporządzenie i przesłanie do WKU orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 • Poradni specjalistycznych - w celu odbycia badań lekarskich które są wymagane na typowo specjalistycznych stanowiskach (np.: płetwonurek, kierowca kat. E itp.)
etap 6:
Podpisz kontrakt
Dowódca Jednostki Wojskowej po otrzymanie wiadomości z WKU o pozytywnie zakończonych badaniach lekarskich wyznaczy możliwie najszybszy termin podpisania z Tobą kontraktu. Wzór kontraktu dostępny jest również w plikach do pobrania. Podpisanie kontraktu odbywa się w jednostce wojskowej. Kontrakt może być zawarty na okres od 2 do 6 lat.
etap 7:
Odbierz kartę przydziału kryzysowego
Na okres trwania kontraktu żołnierz otrzymasz przydział kryzysowy, którego szczegóły zawiera karta przydziału kryzysowego. W praktyce oznacza to, że w czasie trwania kontraktu możesz zostać wezwany do jednostki aby wziąć udział w:
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
 • likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
 • akcjach poszukiwawczych,
 • akcjach antyterrorystycznych,
 • ratowaniu życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
 • zarządzaniu kryzysowym.