Jak zostać podoficerem - dla cywili - Od 2011r nabór do szkół podoficerskich jest wstrzymany do odwołania

Procedura przyjęcia na podoficera zawodowego (kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy) dla osób ze środowiska cywilnego.

etap 1:
WYMAGANIA.
Warunkiem powołania osoby ze środowiska cywilnego na podoficera zawodowego jest ukończenie nauki w szkole podoficerskiej. Do szkoły podoficerskiej może się ubiegać osoba spełniająca poniższe wymagania:
 • obywatelstwo — obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie — średnie wraz ze świadectwem dojrzałości
 • karalność — niekarany sądownie,
 • wiek — ukończone 18 lat,
etap 2:
WNIOSEK.
Kandydat na podoficera zawodowego składa w kancelarii szkoły wniosek o powołanie do służby kandydackiej adresowany do komendanta wybranej szkoły podoficerskiej. Załącznikami do takiego wniosku są:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa dojrzałości,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ,
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • uwierzytelnione kopie innych dokumentów mających wpływ na przyjęcie do szkoły podoficerskiej (dotyczy posiadanych uprawnień specjalistycznych),
 • cztery zdjęcia legitymacyjne (w formacie 3,5 x 4,5 cm),
Terminy składania wniosków określone są na szkolnych stronach internetowych.

Obecnie istnieją poniższe szkoły podoficerskie:
etap 3:
BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE
Właściwa dla adresu zamieszkania Wojskowa Komenda Uzupełnień kieruje kandydata na podoficera do:
 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. W TWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej TWKL sporządza orzeczenie lekarskie, które przesyła do WKU. Procedura taka trwa około 2 tygodnie. UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych. Kandydat jest poddawany szeregowi testów psychologicznych mających na celu sporządzenie i przesłanie do WKU orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
PO ZAKOŃCZENIU BADAŃ LEKARSKICH i PSYCHOLOGICZNYCH DOKUMENTY ZOSTANĄ PRZESYŁANE PRZEZ WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ.
etap 4:
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ.
Na egzamin kwalifikacyjny do szkoły podoficerskiej składa się:
 • test sprawności fizycznej,
 • test z wiedzy ogólnej i z języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • analiza opinii wojskowej pracowni psychologicznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych szkół podoficerskich.
etap 5:
UKOŃCZENIE SZKOŁY PODOFICERSKIEJ.
Zakończenie 11 miesięcznej edukacji w szkole podoficerskiej kończy się mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski (kaprala) na mocy rozkazu organu, któremu podlega szkoła podoficerska.
etap 6:
POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH.
Następuje na mocy rozkazu personalnego organu uprawnionego do jego wydania; powołanie do służby następuje automatycznie po ukończeniu szkoły podoficerskiej.
etap 7:
PODPISANIE KONTRAKTU.
Następuje w jednostce wojskowej pomiędzy podoficerem, a dowódcą jednostki wojskowej. Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 18 miesięcy do 6 lat, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy zawarty kontrakt nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.
etap 8:
ROZPOCZĘCIE SŁUŻBY.
Realizuje się poprzez stawiennictwo w jednostce wojskowej w dniu określonym w kontrakcie.