Jak zostać oficerem

Procedura przyjęcia na oficera zawodowego.

etap 1:
WYMAGANIA.
Oficerem zawodowym może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:
 • obywatelstwo — obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
  • świadectwo dojrzałości - jeśli ubiega się o przyjęcie na studia wyższe I stopnia,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich - jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studium oficerskie,
 • karalność — niekarany sądownie,
 • wiek — ukończone 18 lat,
etap 2:
WNIOSEK.
Kandydat na oficera zawodowego składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej adresowany do komendanta wybranej szkoły oficerskiej:
 • osoba ze środowiska cywilnego - bezpośrednio w kancelarii szkoły,
 • żołnierze zawodowi — za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
Załącznikami do takiego wniosku są:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • uwierzytelnione kopie innych dokumentów mających wpływ na przyjęcie do szkoły oficerskiej (dotyczy posiadanych uprawnień specjalistycznych),
 • cztery zdjęcia legitymacyjne (w formacie 3,5 x 4,5 cm),
 • ankietę osobową.
Terminy składania wniosków określone są na szkolnych stronach internetowych.
Obecnie istnieją poniższe szkoły oficerskie:
etap 3:
BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE.
Właściwa dla adresu zamieszkania Wojskowa Komenda Uzupełnień kieruje kandydata na oficera do:
 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. W TWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej TWKL sporządza orzeczenie lekarskie, które przesyła do WKU. Procedura taka trwa około 2 tygodnie.
  UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych. Kandydat jest poddawany szeregowi testów psychologicznych mających na celu sporządzenie i przesłanie do WKU orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
PO ZAKOŃCZENIU BADAŃ LEKARSKICH i PSYCHOLOGICZNYCH DOKUMENTY ZOSTAJĄ PRZESYŁANE PRZEZ WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ DO SZKOŁY OFICERSKIEJ.
etap 4:
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY.
Na egzamin kwalifikacyjny do szkoły oficerskiej składa się:
 • test sprawności fizycznej,
 • test z wybranych przedmiotów,
 • analiza opinii wojskowej pracowni psychologicznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych szkół oficerskich.
etap 5:
UKOŃCZENIE SZKOŁY OFICERSKIEJ.
Zakończenie edukacji w szkole oficerskiej kończy się promowaniem na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) postanowieniem Prezydenta RP.
etap 6:
POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH.
Absolwentów wyższych szkół oficerskich lub akademii wojskowych, po ukończeniu studiów powołuje się do stałej służby wojskowej.
etap 7:
ROZPOCZĘCIE SŁUŻBY.
Realizuje się poprzez stawiennictwo w jednostce wojskowej w dniu określonym w rozkazie personalnym lub kontrakcie.
UWAGA: Osoby posiadające wyższe wykształcenie mogą zostać oficerami Wojska Polskiego po ukończeniu studium oficerskiego.