Słowniczek pojęć

Poniżej prezentujemy listę pojęć używanych na stronie wojskowe.info.

Czynna służba wojskowa

pełnienie przez żołnierzy określonego rodzaju służby wojskowej, powstałej w drodze powołania, niezależnie czy sposób jej nawiązania był dobrowolny lub obowiązkowy Czynna służba wojskowa trwa od chwili stawienia się w określonym miejscu i czasie osoby powołanej do czasu jej zwolnienia lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne

odbywane z przerwami ćwiczenia wojskowe żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, trwające do 30 dni w roku kalendarzowym.

Droga służbowa

wnoszenie wystąpień (wniosków, skarg, próśb, zażaleń i pytań) za pośrednictwem kolejnych przełożonych, aż do właściwego, który sprawę rozpatrzy.

Kontrakt

umowa cywilna potwierdzająca porozumienie Dowódcy Jednostki Wojskowej i kandydata do zawodowej służby wojskowej. Sporządzany w 3 egzemplarzach, dla każdej ze stron i do akt, zawiera:
- dane personalne kandydata do zawodowej służby wojskowej,
- szczegóły stanowiska służbowego,
- termin stawiennictwa w jednostce wojskowej,
- podpisy stron.

Karta powołania

dokument wystawiany przez WKU, zawierający wezwanie do stawiennictwa w konkretnej jednostce wojskowe w nakazanym termie, w celu m.in. rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej.

Krajowy Rejestr Karny

instytucja prowadząca i aktualizująca bazę danych osób karanych. Powołany na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580 z póz. zm.). Pozwala ustalić czy osoba jest niekarana, czy miał już wcześniej problemy z wymiarem sprawiedliwości.

Kwalifikacja wojskowa

czynności przeprowadzane przez organy administracji samorządowej (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta), komisję lekarską oraz wojskowego komendanta uzupełnień w celu określenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej. Prowadzi ona do wstępnego zakwalifikowania osób do różnego rodzaju form uregulowania stosunku do służby wojskowej.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)

forma służby wojskowej pełnionej w rezerwie, przez żołnierzy którym nadano przydziały kryzysowe, w efekcie czego mogę oni zostać wezwani do natychmiastowego uczestnictwa w:
- zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
- likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
- akcjach poszukiwawczych,
- akcjach antyterrorystycznych,
- ratowaniu życia ludzkiego,
- oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
- zarządzaniu kryzysowym.

Informacje przydatne na tym etapie: NSR
Niekarany

osoba o nieposzlakowanej opinii, posiadająca zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Należy nadmienić, iż osoba wcześniej karana również może starać się o pracę w wojsku. Należy brać wtedy pod uwagę instytucję zatarcia kary, która wynosi:
- 10 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności od momentu jej wykonania. (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 5 lat).
- 5 lat - w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności od momentu jej wykonania (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 3 lat). - 6 miesięcy - w razie skazania na karę w zawieszeniu, bez możliwości jej skrócenia.

Przepisy normujące przebieg służby wojskowej

ustawa 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 90 poz. 593 z późn. zm.) Treść ustawy znajdziesz w dziale Pliki do pobrania.

Przydział kryzysowy

zobowiązanie, do którego zobligowany jest każdy żołnierz NSR, oznaczające możliwość wezwania do natychmiastowego uczestnictwa w:
- zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
- likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
- akcjach poszukiwawczych,
- akcjach antyterrorystycznych,
- ratowaniu życia ludzkiego,
- oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
- zarządzaniu kryzysowym.

Przydział mobilizacyjny

zobowiązanie, do którego zobligowany jest każdy żołnierz rezerwy, oznaczające możliwość wezwania do natychmiastowego uczestnictwa do pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Rozkaz personalny

dokument wykonawczy, wydawany na rożnych szczeblach w zależności od posiadanych kompetencji. Rozkaz personalny może być wydany w sprawie:
- powołania do zawodowej służby wojskowej,
- wyznaczenia na stanowisko służbowe,
- zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
- skreślenia z ewidencji,
- wykonywania obowiązków służbowych poza jednostką wojskową,
- skierowania do służby poza granicami państwa,
- skierowania na kurs w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe.

Służba kontraktowa

forma odbywania zawodowej służby wojskowej, zawarta na podstawie kontraktu na wykonywanie obowiązków służbowych na danych stanowisku pomiędzy żołnierzem, a uprawnionym organem wojskowym. Łączny czas służby kontraktowej nie może trwać dłużej niż 12 lat.

Służba przygotowawcza

rodzaj czynnej służby wojskowej dla osób niebędących żołnierzami rezerwy lub dla osób, które dotychczas nie pełniły żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Służba stała

forma zawodowej służby wojskowej polegająca na odbywaniu jej w sposób nieokreślony do mementu zwolnienia z tej służby.

Stopień etatowy

stopień wojskowy określony dla danego stanowiska służbowego.

Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska

TWKL - organ orzekający o przydatności do zawodowej służby wojskowej. Na podstawie karty badań kandydata sporządza orzeczenie lekarskie z zapisem : ZDOLNY(lub NIEZDOLNY - podając przy tym przyczyny) do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Orzeczenie TWKL jest decyzją administracyjną, od której przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania. Przykładowe odwołanie od orzeczenia TWKL znajduje się w dziale Pliki do pobrania. Pozytywne rozpatrzenie odwołania umożliwi powtórzenie badań.

TWKL

patrz Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska

WKU - Wojskowa Komenda Uzupełnień

jednostka administracji wojskowej. Odpowiada za:
- prowadzenie procedury powołania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej i na ćwiczenia,
- prowadzenie procedury powołania żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
- administrowanie rezerwami osobowymi,
- współpraca z władzami powiatowymi przy realizacji zagadnień dotyczących obronności kraju,
- prowadzenie wstępnej rekrutacji do szkół wojskowych.

Informacje przydatne na tym etapie: adresy WKU
Żołnierz NSR

żołnierz rezerwy, z którym podpisano kontakt, posiadający przydział kryzysowy, oznaczający możliwość wezwania do natychmiastowego uczestnictwa w:
- zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
- likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
- akcjach poszukiwawczych,
- akcjach antyterrorystycznych,
- ratowaniu życia ludzkiego,
- oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
- zarządzaniu kryzysowym.

Informacje przydatne na tym etapie: NSR