Regulamin

I. DEFINICJE

1. Właściciel — firma P.U. Xenium Beta

2. Portal, Serwis, Strona — strona internetowa umieszczona pod adresem www.wojskowe.info

3. Użytkownik — osoba odwiedzająca portal i/lub zarejestrowana w nim.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal ma charakter informacyjny i dotyczy tematyki związanej z Wojskiem Polskim, w szczególności:
- pracy w wojsku
- szkół wojskowych
- przepisów regulujących rekrutację i przebieg pracy w wojsku

2. Portal umożliwia Użytkownikom:
- zdobywanie informacji zawartych na stronie
- wypowiadanie się na forum
- ściąganie plików z dokumentami potrzebnymi przy rekrutacji do wojska.

3. Portal nie prowadzi działalności rekrutacyjnej i nie jest związany z żadną komórką wojskową. Jest to wyłącznie niezależny serwis informacyjny.

4. Użytkownicy korzystający z portalu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Nazwa, grafika wraz z logo, koncepcja i merytoryczna zawartość portalu chroniona jest prawem autorskim polskim i międzynarodowym. Prawa do wszystkich materiałów zawartych na Stronie ma Właściciel.

2. Żadna część serwisu nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Właściciela.

3. Prawem autorskim nie są objęte cytowane fragmenty ustaw i innych przepisów. Niniejszy zapis nie dotyczy interpretacji ustaw i przepisów, a jedynie cytatów z zaznaczonych źródeł.

4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w obowiązujących przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm. — administratorem danych osobowych jest Właściciel. Dane osobowe (adres e-mail, nick, numer IP) są wykorzystywane przez Właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji oraz w celach marketingowych. Użytkownik nie będzie otrzymywał reklamowych informacji mailowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie portalu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane działaniem niezależnym od Właściciela, awarią sprzętu, niedozwolonym działaniem Użytkowników, przeciążeniem bazy danych, serwera lub innymi nieokreślonymi przyczynami. Właściciel zobowiązuje się dołożyć starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości.

2. Przerwy techniczne spowodowane działalnością Właściciela nie powodują jego odpowiedzialności za czasowo niedziałający Serwis. Wszelkie przerwy mają na celu ulepszenie lub naprawę Serwisu.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub osób trzecich mogących naruszyć regulamin serwisu.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

5. Komentarze oraz wiadomości rozsyłane pomiędzy Użytkownikami nie są poglądami i opiniami Właściciela.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się pod adresem: http://www.wojskowe.info/regulamin.html

2. Właściciel może w każdej chwili zmienić regulamin.

3. W przypadku zmiany regulaminu Właściciel niezwłocznie poinformuje Użytkowników.

4. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu musi zaakceptować warunki regulaminu.

5. Nowy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.