Studium oficerskie

Osobom posiadającym wyższe wykształcenie wojsko oferuje edukację w oparciu o studium oficerskie. Na stronach uczelni znajdziecie informacje dotyczące profilu kształcenia oraz zasad prowadzenia rekrutacji.

Absolwenci cywilnych szkół wyższych mogą ubiegać się o kwalifikację do Studium Oficerskiego WSOWLąd we Wrocławiu oraz do Studium Oficerskiego WSOSP w Dęblinie. W praktyce oznacza ono roczne przeszkolenie wojskowe, którego ukończenie, a następnie zdanie egzaminu, jest koniecznym warunkiem uzyskania stopnia oficerskiego.


Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do studium bezpośrednio do Komendanta szkoły w terminach określonych  przez  Ministra Obrony Narodowej w stosowanej decyzji  w sprawie naboru do uczelni wojskowych, dołączając następujące dokumenty:

  1. dyplom,
  2. życiorys (CV), 
  3. odpis skrócony aktu urodzenia,
  4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  5. cztery zdjęcia legitymacyjne, inne dokumenty lub poświadczenia przydatne w dalszej służbie (np.: prawo jazdy, świadectwa znajomości języka obcego czy też instruktorskie).

Szczegóły rekrutacji znaleźć można na stronach internetowych szkoły.

 

Oficerów, którzy ukończą edukację z wynikiem bardzo dobrym, można powołać do stałej służby wojskowej. Pozostałych oficerów powołuje się do służby kontraktowej, co skutkuje podpisaniem kontraktu. Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 18 miesięcy do 6 lat, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy zawarty kontrakt nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. 

 

Koniecznie przeczytaj: