Świadczenia pieniężne dla pracodawców

Zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym  żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r.).

Koszty pokrywane przez świadczenie:

 

Należności dla pracodawców przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na:

- przeszkolenie nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza NSR stanowisku pracy;

- odbycie przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;

- opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;

- ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;

- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy.

- innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza NSR lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem należności.

 

Ustalenie kosztów:

вскрытие гаражей.

 

Koszty spowodowane nieobecnością w pracy żołnierza NSR, ustala się od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że w przypadku:

- ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — to suma poszczególnych dni ćwiczeń w danym roku kalendarzowym;

- ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt 1 — to suma dni nieprzerwanego trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju;

- okresowej służby wojskowej — to suma dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

 

Wypłacanie świadczenia:

 

Kwotę świadczenia wypłaca się jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, lub za dany miesiąc w przypadku pełnienia okresowej służby wojskowej. Jeżeli zwolnienie z służby okresowej nie następuje z końcem miesiąca, świadczenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

 

Pracodawca otrzymuje świadczenie pieniężne za okres (ilość dni) odbywania przez żołnierza NSR ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (od dnia stawienia się do dnia zwolnienia żołnierza, z wyłączeniem ewentualnych przerw). W celu potwierdzenia wymienionego okresu, Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ćwiczenia wojskowe lub służbę okresową, wydaje  stosowne zaświadczenie i przekazuje je do odpowiedniego Szefa Wojskowego Sztabu Wewnętrznego.

 

Podstawę wypłaty świadczenia jest wniosek o wypłatę świadczenia przesłany przez pracodawcę Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W przypadku ćwiczeń wojskowych sporządza się jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej wnioski sporządza się osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na podstawie wniosku oraz zaświadczenia od Dowódcy jednostki ustala wysokość świadczenia. Wypłaty świadczenia dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na wypłatę świadczenia w przekazem pieniężnym na adres wskazany przez pracodawcę. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi pracodawca.

 

 

Koniecznie przeczytaj: