Przywileje i korzyści

Służąc w Narodowych Siłach Rezerwowych możesz liczyć na:

1. Ochronę uprawnień pracowniczych, na którą składa się:

 

a) ochrona stosunku pracy - Stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany, ani rozwiązany. Zapis ten nie dotyczy umów o pracę zawartych na okres próbny, czas określony, umowę o dzieło. Rozwiązanie stosunku o pracę może nastąpić przy ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy, czy zakładu pracy;

b) odprowadzenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

c) zaliczenie czasu odbywania ćwiczeń i udziału w akcjach kryzysowych do stażu lat pracy;

d) stabilność zawodowa (urlop na czas ćwiczeń, ochrona socjalna, zachowanie praw do nagród i awansu).

 

2. Świadczenia pieniężne:

a) wynagrodzenie za każdy dzień pełnienia służby podczas ćwiczeń, okresowej i przygotowawczej służby wojskowej;

b) uznaniowe nagrody pieniężne za wzorowe pełnienie służby;

c) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby.

 

3. Świadczenia rzeczowe:

 

a) bezpłatne zakwaterowanie;

b) bezpłatne umundurowanie i ekwipunek.

 

4. Świadczenia zdrowotne: 

 

a) opieka medyczna i ubezpieczenie zdrowotne;

b) bezpłatne badania i szczepienia ochronne;

c) rehabilitację profilaktyczną w Wojskowych Szpitalach Uzdrowiskowych po powrocie z misji poza granicami kraju.

 

5. Prestiż: 

 

a) prawo do noszenia munduru w świętach państwowych;

b) prawo do wyróżnień za wzorowe pełnienie służby;

c) prawo do odznaczeń państwowych i resortowych za długoletnią służbę wojskową.

 

 

Koniecznie przeczytaj: